Dokonania oraz imprezy zainicjowane i zorganizowane   w latach 1976-2018
przez wychowanków  Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
w Kole Wychowanków a następnie  w  Towarzystwie „Przywrócić Dzieciństwo”

W okresie poniżej opisywanym w Kole Wychowanków rozpoczynało aktywną działalność ponad dwustu kolegów. Obecnie pozostało nas już niewiele ponad trzydziestu. Trudno wymienić po nazwisku wszystkich którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do opisanych w tym materiale wydarzeń. Jednak było ich wielu i wszystkim wymienionym i niewymienionym należy się nasz szacunek i  podziękowanie.

1976  –  maj,  z inicjatywy Kol.kol. Janusza Olewińskiego, Stefana Sygowskiego i Bogusława Homickiego, zorganizowanie zbiórkę pieniędzy wśród wychowanków „Dziadka” Lisieckiego a następnie dokonano odsłonięcia tablicy poświęconej poległym w czasie II Wojny Światowej ogniskowcom

1976 – 8 grudnia umiera Kazimierz Lisiecki „Dziadek”. Niemal 200 wychowanków i przyjaciół „Dziadka” żegna Go w dniu 12 grudnia w Jego ostatniej drodze. W tym też dniu,  po uroczystościach pogrzebowych zebrani w Ognisku na Starej wychowankowie „Dziadka” powołują Koło Wychowanków ognisk TPDzUl/PZOW, przewodniczącym Koła zostaje inicjator i organizator również wcześniejszych  akcji  wychowanków –  Bogusław Homicki

1978 – 3 czerwca uroczystość z okazji 50-lecia T.P.Dz.Ul., odsłonięcie tablicy pamiątkowej  i nadanie imienia Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” ogniskom P.Z.O.W., w Starej Prochowni finał uroczystości – impreza artystyczna  „Spotkanie Pokoleń”. Imprezę poprowadził Lech Optułowicz.

lata 1980. – 2000. – organizowanie balów sylwestrowych i karnawałowych dla członków Koła Wychowanków i ich rodzin oraz przyjaciół. Ostatni taki bal odbył się w lutym 2009 roku.

1981 – 5 grudnia, w Ognisku na Starej odbyło się, zorganizowane przez Koło Wychowanków, seminarium – Kazimierz Lisiecki „Dziadek” i jego dzieło.

1983 – cały rok. Obchody 50-lecia Ogniska „Praga”. W każdym miesiące odbywały się spotkania z ogniskową młodzieżą, prelekcje, konkursy plastyczne, zawody strzeleckie, imprezy teatralne oraz wybito z tej okazji medal pamiątkowy. Wykonanie Pro bono:  Projekt – artysta plastyk Zdzisław Bogacewicz, odlew tablicy – pracownia metaloplastyczna Zbigniewa Kowalczyka (wychowanek Ogniska Praga, obecnie Kanada).

1985 – 3-5 maja, z okazji 40-lecia Ogniska „Świder” Koło Wychowanków oraz kierownictwo Ogniska zorganizowało wielką akcję porządkowania terenów leśnych użytkowanych przez Ognisko. W ciągu roku z tej okazji odbyły się też międzyogniskowe zawody sportowe, warsztaty plastyczne, wycieczki oraz spotkanie wspomnieniowe przy ognisku.

1986 – nawiązanie kontaktów, największą brytyjską organizacją dobroczynną BARNARDOS UK. Dzięki tej organizacji kilkakrotnie ogniskowe dzieci były przyjęte na wycieczkach do Anglii, Barardos UK także wydała w j. angielskim broszurkę „Giving back Childhood”

1989 – 1 lutego z inicjatywy Koła Wychowanków powołano afiliowany przy TPD Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im K. Lisieckiego. KKWR uruchomił w kolejnych latach ponad 200 środowiskowych ognisk wychowawczych w Polsce wzorując się na pedagogice i dorobku K. Lisieckiego.

1990 – 12 maja, Otwarto ognisko w Puławach po 8-miu latach przygotowań. Pierwszym kierownikiem został kol. Stefan Sygowski, wychowanek i współpracownik Kazimierza Lisieckiego, inicjator powstania tego Ogniska. Ognisko istniało 20 lat.

1992 – marzec,  uroczyste spotkanie wychowanków z okazji 90. rocznicy urodzin i 15 rocznicy śmierci „Dziadka”

1993 luty, . impreza dyskotekowa w Ground Zero zorganizowana przez Koło Młodych Biznesmenów przy Ambasadzie USA. Dochód z tej imprezy w wysokości 30 tys.(dawnych)  zł. zasilił fundusze koła Wychowanków.

1993 – marzec – Koło Wychowanków wydało bibliografię TPDzUl/PZOW opracowaną przez kol.kol Kazimierza Dąbrowskiego i Andrzeja Kowalskiego

1993 – marzec/kwiecień  – wyjazd Teatru „OPTY” do Londynu. Koszty podróży finansowało Koło Wychowanków a koszty pobytu – Brian Butcher, Koło FLHiP i Barnardos UK

1993- grudzień, powstaje Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego „Przywrócić Dzieciństwo”,  w roku 1999 przemianowane na  „Przywrócić Dzieciństwo”  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Pierwszym prezesem został inicjator powstania tej organizacji – kol. Bogusław Homicki

1994 – marzec – z inicjatywy dyrektora ZOW Wojciecha Turewicza została zorganizowana po raz pierwszy,  w zamyśle – coroczna akcja „Wspólnota Serc” polegająca na zbiórce pieniędzy przez wychowanków Ognisk „Dziadka” Lisieckiego na potrzeby ognisk i innych, także pozaogniskowych, potrzeb.

1994-15.X – Bal dobroczynny „Love is Blind” w Country Club Ambasady Brytyjskiej. Gośćmi honorowymi byli Księżna Renata Sapieżyna i Ambasador Wlk. Brytanii w Polsce – Sir Alan Munro. Temu wydarzeniu poświęcono jeden odcinek Polskiej Kroniki Filmowej, w TVP II został przeprowadzony przez znaną prezenterkę Grażynę Torbicką wywiad telewizyjny z Księżną Sapieżyną oraz z organizatorami Balu p.p. Brianem Butcherem i Bogusławem Homickim. Także TV Polonia w swoim programie odnotowała to wydarzenie.

w latach 1994 i 1995 wydano kolejne dwie broszury-książki: „Kazimierz Lisiecki „Dziadek” Autor Włodzimierz Brzeziński i „Przemówienia, kazania, rozmowy”, Autor – Kazimierz Dąbrowski

1995-IX  – wyjazd Teatru „OPTY” do Londynu, przez 3 dni spektakle w Young Vic Theatre, przejazd sponsorowała Firma DEALER PFZ B.Homickiego, pobyt na koszt Barnardos UK

1995 –  cały rok imprezy i spotkania z okazji 50-lecia Ogniska „Świder”

1995 i 96 – wyjazdy grupowe dzieci z ognisk „Dziadka” Lisieckiego do Anglii połączone z taneczno-wokalnymi występami przed Polonią angielską. Sponsorzy pobytu – organizacja Barnardos UK, wyjazdu – Firma Dealer PFZ B.Homickiego

1996 – 18 X Chicago, Kol. Marek Małkowski zorganizował dla Polonii „Wieczór przy świecach” poświęcony Kazimierzowi Lisieckiemu. Prelekcję wygłosił. Kol. B.Homicki. Podobne wieczory odbyły się jeszcze w dwóch następnych latach.Sponsorzy; przelot PLL LOT i Dealer PFZ oraz wsparcie z Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA)

1996-X  –zorganizowana cyklicznie przez Z.O.W. akcja „Wspólnota Serc” o numerze 3 została dedykowana zbiórce pieniędzy na budowę ogniska „Pruszków-Żbików”

XII.1996 – w Muzeum Historycznym na Woli w 20 rocznicę śmierci Kazimierza Lisieckiego otwarto wystawę poświęconą „Dziadkowi” i ogniskom

1997, marzec – w ZOW według pomysłu wychowawczyni Miry Radomskiej zostały zapoczątkowane coroczne Turnieje Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Ogniskach. W różnych formach trwają do lat obecnych.

1997,16 czerwca –  na wniosek Towarzystwa „PD” Rada m.st. W-wy podjęła uchwałę o nadaniu głównej alei spacerowej w Parku Praskim imienia Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

1997, X. –  wyjazd dzieci z Ogniska „Starówka” na VI Festiwal  Piosenki Religijnej do Chicago, nasze dzieci otrzymały nagrodę za najlepszy debiut. Sponsorowanie kosztów wyjazdu załatwił kol. B.Homicki a organizację pobytu w Chicago Związek Narodowy Polski przy aktywnym udziale- kol. M.Małkowskiego

1998,VII – Wyjazd Teatru „OPTY” do Chicago, kilka spektakli w Chopin Theatre dla Polonii chicagowskiej i Amerykanów. Koszty wyjazdu i pobytu – podobnie jak w r.1997 i poprzednich.

1998 11 listopada, z okazji 80 rocznicy odzyskania niepodległości Polski Zarząd T-twa „PD” wraz z tworzącym się Kołem „Pruszków” zorganizował uroczysty bankiet w pałacu w Radziejowicach. Bankiet miał oprawę wojskową. W Bankiecie wziął udział ostatni Prezydent RP na uchodźctwie Pan Ryszard Kaczorowski z małżonką, księżna Renata Sapieżyna i członkowie londyńskiego FLHiP oraz osobistości z Warszawy i Pruszkowa. Dochód zasilił konto Towarzystwa „PD”

1999, IX – w Ambasadzie RP w Londynie został udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi Pan Brian Butcher, długoletni przyjaciel ognisk inicjator  i współzałożyciel Koła FLHiP w Anglii

1999/2000 – w ścisłej współpracy z Zarządem Gminy Bielany podjęto adaptację budynku pod nowe ognisko przy ul. Broniewskiego 56A w Warszawie, które uruchomiono w 2001 r. Koszty adaptacji budynku pokryło w 100% Towarzystwo „Przywrócić Dzieciństwo” wykładając własną gotówkę i pozyskując sponsorów. Niestety ta inicjatywa doprowadziła do upadku wcześniejszej inicjatywy – budowy ogniska w Pruszkowie-Żbikowie, miejscu urodzenia Kazimierza Lisieckiego.

2000, 1315 listopada  – wspólnie z dyrekcją i pracownikami ZOW, zorganizowano konferencję edukacyjną, pt. Tradycja pedagogiki Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” wobec wyzwań współczesnych przemian społecznych”.

2000, grudzień. – w Plebiscycie „Gazety Wyborczej” i Telewizji WOT przy aktywnym udziale wychowanków ognisk Kazimierz Lisiecki został wybrany  V-tym „Warszawiakiem XX Wieku”

2001, IV – prezentacja ognisk ZOW podczas wernisażu Malarstwa Nowoczesnego w Galerii CITY Centre w Warszawie. W trakcie występy dzieci ogniskowych i cała oprawa muzyczna wernisażu

2001, VI – z inicjatywy ogniskowca Jana Reka mieszkającego w Vancouver, Kanada podjęto, w zamierzeniu, coroczną akcję „Ławka dla Łazienek – dom dla dzieci ulicy”.  W ramach tej akcji wyjątkowi przyjaciele i sponsorzy ognisk byli honorowani ławką z ich nazwiskiem ustawianą w prestiżowym miejscu przy Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Łącznie przez 9 lat trwania akcji wystawiono 36 Ławek

2001/2002 – w uznaniu potrzeb, z inicjatywy Kol. Joanny Judzińskiej i dzięki aktywnemu zaangażowaniu władz Dzielnicy Warszawa Praga Płd uruchomiono  ognisko w Olszynce Grochowskiej przy ul. Dudziarskiej 40, a następnie Klub dla młodzieży starszej. Łącznie powstało 11 placówek (klubów młodzieżowych i ognisk)

2001 i 2002 – Prezes Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo” Kol. B.Homicki dwukrotnie uczestniczył w XXII i XXIII Sesji UNICEF w Nowym Jorku przygotowującej Światowy Szczyt ONZ na Rzecz Dzieci. Kol. Homicki wygłosił referat „Pedagogika opiekuńcza na przykładzie ognisk „Dziadka” Lisieckiego w Polsce”. Referat i broszurka o ogniskach „Dziadka” Lisieckiego zostały rozdystrybuowane w ilości  150 egz. pomiędzy uczestników sesji przybyłych z całego świata.

2002,III – w stulecie urodzin Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Wola zorganizowano Sesję Międzypokoleniową poświęconą K.Lisieckiemu i ogniskom. Współorganizatorami byli: Dyrekcja ZOW, Ośrodek Kultury Wola, KKWR i Tow. „Przywrócić Dzieciństwo”.

2002, VI – w trakcie kolejnej edycji „Ławka dla Łazienek Królewskich – Dom dla Dzieci Ulicy” – Księżna Renata Sapieżyna została udekorowana „Orderem Uśmiechu”

2003, I – Tow. ”Przywrócić  Dzieciństwo”  przystąpiło  do  Forum  Organizacji Pozarządowych w Polsce

2003,X – uroczystość nadania Szkole Podst. Nr 247 na Bielanach imienia Kazimierza Lisieckiego”Dziadka”

2004,I – jedna z „Ławek dla Łazienek…” została przekazana na licytacje W.O.Ś.P.

2004,VI – plener malarski „Aktor z ogrodem w tle”. Dzieci z ognisk „Dziadka” Lisieckiego malowały znanych aktorów. Plenery były organizowane przez kilka kolejnych lat

2004,VII –współpraca Towarzystwa z władzami miasta Warszawy zaowocowała utworzeniem dwóch klubów młodzieżowych na terenie Bielan i kolejnego Klubu Młodzieżowego na Bemowie.

2004,X –  Otwarcie wystawy poplenerowej w „Teatrze na Wyspie” w Łazienkach. W trakcie uroczystości  Ambasador Niemiec Pan Rheinhardt Schweppe wręczył T-twu na ręce Prezesa Wacława Skudniewskiego czek na kwotę 15 tys. zł

2005,VI –   Otwarcie Klubu dla młodzieży na Bemowie

2005.13.X – gala z okazji IV edycji odsłonięcia ławek dla darczyńców Towarzystwa oraz inauguracja Alei Ambasad, odsłonięcie ławki Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.

2006 – z inicjatywy kol. Bronisława Wesołowskiego i przy jego znaczącym wkładzie finansowym wychowankowie Dziadka ufundowali sztandar ogniskowy. Kolory dominujące to czerwony i zielony oraz litery i logo w kolorze złotym. Sztandar przechowywany jest w ZOW i wystawiany podczas ważnych uroczystości ogniskowych i Towarzystwa.

2006 – został wydany pierwszy tomik poezji Marka Jasińskiego „Przez Ocean” ukazujący tęsknotę Autora za Polską.Kilka wierszy i tekstów nawiązuje do przeżyć Autora związanych z pobytem w ogniskach „Dziadka” Lisieckiego.

2007 – została wydana obszerna (ponad 500 stron) książka K.Dąbrowskiego – „Ogniska „Dziadka” Lisieckiego. Do jej wydania przyczynili się głównie kol.kol. Antoni Świątkowski, który wsparł koszty znaczną sumą oraz Zdzisław Czyżewski – druk i wydanie książki.

2007/2008 – wychowankowie Dziadka przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i zebrali ponad 14 tys. zł. Z tych pieniędzy został całkowicie sfinansowany koszt nowego pomnika-nagrobka Kazimierza Lisieckiego oraz dokonano renowacji, będącego pod opieką T-twa grobu ogniskowców, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim – Genka Sulisza i Edwarda Frączka.

2011,I – Prezydent m.st. W-wy Hanna Gronkiewicz-Walz wręczyła na ręce prezesa T-twa „PD” B.Homickiego Dyplom Uznania nadany naszemu Towarzystwu za działalność społeczną na rzecz dzieci jako jednej z dwunastu najstarszych warszawskich organizacji społecznych.

2011, marzec – Ukazała się książka”Opowieść o Naczelnym Dziecku Ulicy i Jego Ferajnie”, Autor – B.Homicki. Wydanie tej książki było możliwe dzięki finansowemu wsparciu kilkunastu kolegów i firm oraz pomocy redakcyjnej Marii Gudro z Pilawy i Teresy Zawiszy-Chlebowskiej nauczycielki z Sochaczewa.

011,12.III – w Szkole Podst. Nr 247 im K.Lisieckiego „Dziadka”,  Koło „Warszawa”   zorganizowało  konferencję edukacyjną „Wychowanie ku wartościom” skierowaną do nauczycieli szkół warszawskich. Referatem wiodącym  konferencji był wygłoszony przez prezesa T-twa Kol. B. Homickiego, wykład – „Pedagogika opiekuńcza w Polsce na przykładzie ognisk Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Konferencja była odpłatna i przyniosła dochód przekazany na konto Koła „Warszawa”

2011.17.IX –W Pilawie przy finansowym wsparciu Burmistrz Miasta i Gminy p. Albiny Łubian zorganizowano wojewódzką konferencję edukacyjną  pn. „Wychowanie ku wartościom”. Referat wiodący wygłosił ks. prof. Andrzej Zwoliński wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pedagogika Kazimierza Lisieckiego została przedstawiona przez Prezesa Honorowego T-twa – Kol. B.Homickiego. W konferencji wzięło udział  (wg listy obecności) 275 osób.

2013, X – uroczyste obchody 80. lat Ogniska „Praga” z licznym udziałem wychowanków tego ogniska, Mamutów. . Do uświetnienia obchodów włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Pragi, które ufundowało olbrzymi tort i zapewniło inne atrakcje (min. kapela praska). Podczas uroczystości kol. B.Homicki, wiceprezes TPP został odznaczony przez przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Medalem Stefana Starzyńskiego a kilkunastu zasłużonych wychowanków z grona Mamutów – odznakami Złote Syrenki.

Niezależnie od w/w działań odbywa się promocja pedagogiki Kazimierza Lisieckiego na wydziałach pedagogicznych wyższych uczelni w Polsce. Prezes honorowy T-twa Kol. B.Homicki dwukrotnie (w r 2011 i 2017) wygłosił prelekcje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także w Szkole główniej Handlowej i Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej, jednocześnie dostarczając na te uczelnie materiały dydaktyczne.

w roku 2018 – ukazała się książka „Ogniskowcy „Dziadka” Lisieckiego” Autor. B.Homicki.Sponsorzy książki to kol.kol.  Bronisław Wesołowski, Jan Rek, Tadeusz Krzosek, i Halina Borowik-Jasińska, Antoni Świątkowski, Andrzej Jendrzejczak i Jerzy Kwiecień.. Książka znalazła się już w najważniejszych uczelniach i bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach w Polsce.